Beleid

   Wilt u ons ondersteunen door middel van een schenking? Daar zijn wij heel blij mee! Lees verder op Steun Ons.

Steun
ons

Wilt u ons ondersteunen door middel van een schenking? Daar zijn wij heel blij mee! Lees verder op Steun Ons.

Werven van Gelden

Het Trustfonds zal haar kennis en netwerk aanwenden om gelden te werven. Dit geschiedt ondermeer door het benaderen van particulieren, overheden, instellingen en/of andere fondsen voor bijdragen, subsidies, schenkingen en legaten. Het bestuur van het Trustfonds zal er op toezien dat de kosten die worden gemaakt voor het werven van gelden in redelijke verhouding staan tot de inkomsten.

Beleidsplan

Einde 2021 heeft het bestuur het beleid van de Stichting vastgesteld voor de periode 2022-2025. Kijk hier voor het beleidsplan 2022-2025 van Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam.

Doelstellingen

De werkzaamheden en het beleid van het Trustfonds sluiten aan bij de doelstelling van de Stichting:

  1. Het als instelling van algemeen nut met kennis en financiële middelen steun te verlenen aan het bewaken en conserveren van hippische tradities en hippisch cultuurgoed van Nederland en van Rotterdam (sinds 1837);
  2. Het ondersteunen en bevorderen van paardensport (breedtesport, topsport, aangepaste sport en talentontwikkeling) in de ruimste zin des woords;
  3. Het bevorderen van de sportdeelname door de jeugd;
  4. Het bevorderen van de bouw en het in stand houden van een hippisch centrum van nationaal belang;
  5. Het verzorgen van educatie van de jeugd inzake (de omgang met) het paard, de rijkunst en de hippische tradities;
  6. Het bevorderen van Good Horsemanship;
  7. Het verzorgen van hippische publicaties;
  8. Het verzamelen van hippische publicaties en beheer van een nationaal hippisch documentatiecentrum;
  9. Het initiëren, uitvoeren en ondersteunen van sociaal-maatschappelijke projecten, al dan niet met inzet van paarden, met name voor jongeren die opgroeien in uitdagende omstandigheden en leer- en ontwikkelingsproblemen hebben of een grote kans hebben die te krijgen;
  10. Het geven van voorlichting op hippisch gebied aan de samenleving, alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van het Trustfonds bestaan uit het genereren van financiën en de inzet van middelen en kennis waarmee het Trustfonds en de met haar samenwerkende partijen de algemeen nut beogende onderdelen van doelstellingen en meerjarenvisie(s) ten uitvoer kan brengen. Concrete voorbeelden van werkzaamheden van het Trustfonds en door het Trustfonds ondersteunde projecten, zijn beschreven in het hoofdstuk projecten op deze website.

Vermogensbeheer

Het beheer van het vermogen berust bij het bestuur van het Trustfonds en bij door het bestuur van het Trustfonds ingeschakelde experts. Middels de samenstelling van het bestuur van het Trustfonds zal de aanwezigheid van financiële expertise in het bestuur worden geborgd. De financiële organisatie en administratie van het Trustfonds worden ingericht op de manier zoals in de statuten bepaald. De jaarrekening met toelichting wordt opgesteld door een door het Trustfonds ingeschakelde registeraccountant. Bestuursleden van het Trustfonds ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Besteding van Gelden

Besluiten over besteding van het door het Trustfonds opgebouwde vermogen, worden conform de statuten van het Trustfonds met meerderheid van stemmen door het bestuur genomen. Het door het Trustfonds opgebouwde vermogen zal slechts worden aangewend voor ondersteuning van algemeen nut beogende activiteiten. Geen enkele (rechts)persoon kan beschikken over het vermogen als ware het eigen vermogen. Het bestuur houdt een cijfermatig overzicht bij van de uitgekeerde gelden en de bestemmingen. De ontvangers van donaties van het Trustfonds worden verplicht minimaal eens per jaar verantwoording aan het Trustfonds af te leggen over de bestedingen van de donaties. Een eventueel batig liquidatiesaldo van het Trustfonds zal conform de statuten worden overgemaakt aan een algemeen nut beogende instelling.